Có 1 kết quả:

quyền lược

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sự tính toán sắp đặt để đối phó với hoàn cảnh bất thường.