Có 1 kết quả:

quyền thần

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người bề tôi có thế lực: » Nghe ai mưu khử quyền thần « ( Hạnh Thục ca ).

Một số bài thơ có sử dụng