Có 1 kết quả:

quyền quyệt

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xảo trá, giỏi thay đổi theo thời.