Có 1 kết quả:

quyền quý

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cao sang có thế lực địa vị.

Một số bài thơ có sử dụng