Có 1 kết quả:

quyền môn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhà có thế lực địa vị. Cung oán ngâm khúc có câu: » Mùi quyền môn thắm gắt nên phai «.

Một số bài thơ có sử dụng