Có 1 kết quả:

quyền hạn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái ranh giới trong khi làm việc, không được vượt qua.