Có 1 kết quả:

quyền cốt

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xương gò má.