Có 1 kết quả:

lan

1/1

lan

phồn thể

Từ điển phổ thông

lan can

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Tên cây, thuộc loại quế. Có thuyết cho là cũng như “lan” 欄.

Từ ghép 1