Có 1 kết quả:

bá bính

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái chuôi, cái cán, cái tay cầm. Chỉ phần chính yếu của sự việc, cầm nắm để được thành công.