Có 1 kết quả:

khiếm diện

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vắng mặt.