Có 1 kết quả:

thứ vị

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ngôi bậc trên dưới.