Có 1 kết quả:

thứ yếu

1/1

thứ yếu

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

thứ yếu, thứ cấp, cái ít quan trọng hơn