Có 1 kết quả:

hoan lạc

1/1

hoan lạc

giản thể

Từ điển phổ thông

hoan lạc, hân hoan, vui sướng