Có 1 kết quả:

hoan hô

1/1

hoan hô

giản thể

Từ điển phổ thông

hoan hô, tán thưởng, hoan nghênh