Có 1 kết quả:

hoan hỉ

1/1

hoan hỉ

giản thể

Từ điển phổ thông

hoan hỉ, vui vẻ, vui mừng