Có 1 kết quả:

hoan đằng

1/1

hoan đằng

giản thể

Từ điển phổ thông

vui mừng hớn hở, tưng bừng