Có 2 kết quả:

hoan nghinhhoan nghênh

1/2

hoan nghinh

giản thể

Từ điển phổ thông

hoan nghênh, chào mừng, đón chào

hoan nghênh

giản thể

Từ điển phổ thông

hoan nghênh, chào mừng, đón chào