Có 1 kết quả:

dục hải

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng nhà Phật, chỉ lòng ham muốn rộng lớn như biển.