Có 1 kết quả:

dục hoả

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lòng ham muốn mạnh mẽ ( như lửa cháy ).