Có 1 kết quả:

dục giới

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng nhà Phật, chỉ chung các thứ ham muốn.