Có 1 kết quả:

khi lăng

1/1

khi lăng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

lăng nhục, làm bẽ mặt, làm nhục nhã