Có 1 kết quả:

khi quân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dối gạt vua, coi thường vua. » Trá hôn oán ấy nên gây. Nguyệt Nga nàng thiệt tội thì khi quân « ( Lục Vân Tiên ).