Có 1 kết quả:

khi áp

1/1

khi áp

phồn thể

Từ điển phổ thông

áp bức, ép buộc