Có 1 kết quả:

khi tâm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tự lừa dối cả lòng mình — Cái lòng dối trá.

Một số bài thơ có sử dụng