Có 1 kết quả:

khi mạn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Coi rẻ, xem thường.