Có 1 kết quả:

khi man

1/1

khi man

phồn thể

Từ điển phổ thông

lừa gạt, lừa phỉnh, bịp bợm