Có 1 kết quả:

khi trá

1/1

khi trá

giản thể

Từ điển phổ thông

lừa đảo, gian lận, bịp bợm