Có 1 kết quả:

khi phiến

1/1

khi phiến

phồn thể

Từ điển phổ thông

lừa dối, lừa gạt, dối trá