Có 1 kết quả:

khâm định

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Do ý vua mà có, do vua quyết định. Xem Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục 欽定越史通鑒綱目.