Có 1 kết quả:

khâm sai

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Do nhà vua phái đi.