Có 1 kết quả:

khâm thử

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Kính trọng lấy cái này, tiếng dùng ở cuối chiếu lệnh của vua.