Có 1 kết quả:

khoản tiếp

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Khoản đãi 款待.