Có 1 kết quả:

sáp huyết

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Uống máu ăn thề. Một hình thức giao kết thời xưa.