Có 1 kết quả:

yết hậu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một loại thơ, thường là thơ khôi hài, câu sau cùng chỉ có một hoặc hai chữ. Ta cũng gọi là lối thơ Yết hậu.