Có 1 kết quả:

ca nhi

1/1

ca nhi

phồn thể

Từ điển phổ thông

bài hát, điệu hát

Từ điển trích dẫn

1. Con hát, đào hát.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Con hát. Đào hát — Như Ca cơ, Ca nữ.

Một số bài thơ có sử dụng