Có 1 kết quả:

ca thủ

1/1

ca thủ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

ca sĩ, người hát

Một số bài thơ có sử dụng