Có 1 kết quả:

âu phục

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Quần áo của người Âu châu — Cũng có nghĩa quần áo may cắt theo kiểu của người Âu châu.