Có 1 kết quả:

âu dạng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Kiểu Âu châu ( chẳng hạn nói về kiểu quần áo ).