Có 1 kết quả:

âu mẫu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bà mẹ của Âu Dương Tu đời Tống, giỏi dạy con, được coi là bậc mẹ hiền.