Có 1 kết quả:

âu la ba

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tức là “Âu châu” 歐洲.