Có 1 kết quả:

âu tây

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ chung các nước văn minh tây phương.