Có 1 kết quả:

hoan thiên hỉ địa

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ý nói vui sướng khôn cùng.