Có 1 kết quả:

chỉ cảnh

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Chỗ cuối cùng, chỗ không thể lên quá được nữa. ◎Như: “học vô chỉ cảnh” 學無止境 việc học không bao giờ tới cùng.