Có 2 kết quả:

chánh truyệnchính truyền

1/2

Từ điển trích dẫn

1. Bổn truyện, truyện gốc. ◎Như: “A Q chánh truyện” 阿Q正傳.
2. Sự việc chủ yếu xảy ra, chính đề.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Được dạy lại thật đúng.