Có 1 kết quả:

chính ngọ

1/1

chính ngọ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

chính ngọ, giữa trưa

Từ điển trích dẫn

1. Đúng trưa, giữa trưa, lúc mười hai giờ. ◇Lí Khuếch 李廓: “Thụ giáp viêm phong lộ, Hành nhân chánh ngọ hi” 樹夾炎風路, 行人正午稀 夏日途中 (Hạ nhật đồ trung 夏日途中).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đúng trưa, giữa trưa.

Một số bài thơ có sử dụng