Có 1 kết quả:

chính như

1/1

chính như

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

giống với, đúng với, giống như

Một số bài thơ có sử dụng