Có 2 kết quả:

chánh tôngchính tông

1/2

Từ điển trích dẫn

1. Phật giáo dụng ngữ: Thiền tông gọi dòng chính truyền từ sơ tổ Đạt Ma là “chánh tông” 正宗.
2. Chính thống. ◎Như: “chánh tông Xuyên thái” 正宗川菜 món ăn Tứ Xuyên chính thống.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dòng dõi đích thực, dòng dõi chính.