Có 1 kết quả:

chính đáng

1/1

chính đáng

giản thể

Từ điển phổ thông

chính đáng, ngay thẳng, trung thực