Có 1 kết quả:

chính bổn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sửa sang lại từ cái gốc — Bản chính, bản đúng nhất, nói về sách vở giấy tờ.