Có 1 kết quả:

chính tổng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Viên chức đứng đầu một tổng thời trước. Còn gọi là Cai tổng. Cũng đọc là Chánh tổng.